Az EMNT követeli a székely politikai foglyok szabadon bocsájtását és elítéli a trianoni diktátum ünnepnappá nyilvánítását

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács csíkszeredai kongresszusának zárónyilatkozata


2019. október 26. szombat, 19:59 perc   

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács csíkszeredai kongresszusának zárónyilatkozata

Az EMNT Küldöttgyűlése továbbra is az integrált autonómia-formák elérésében látja az erdélyi magyar nemzeti közösség jövőjének biztosítását. Ennek érdekében támogat minden olyan nemzetpolitikai kezdeményezést, mely az autonómia ügyét elősegíti a Kárpát-medencében. A többségi románság teljes jogú társnemzeteként az erdélyi magyarságot megilleti az ország határain belül megvalósuló önrendelkezés. Követeljük a romániai magyar közösség programjaiban foglalt több szintű autonómiáját, ezen belül is Székelyföld területi autonómiáját!

Határozottan visszautasítjuk a Románia szenátus által hallgatólagosan elfogadott Trianon-napi törvénytervezetet, mely az erdélyi magyarság önrendelkezési joga elleni súlyos sérelmet jelent! Fenntartjuk, hogy a trianoni békediktátumra adható egyetlen helyes válasz: a magyar közösség autonómiája.

Elítéljük és visszautasítjuk a mindenkori romániai kormányok által állampolitikai rangra emelt és gyakorolt intézményes magyarellenességet, amely ellentmond az egyesült Európa írott és íratlan szabályainak!

Követeljük politikai foglyaink, Beke István és Szőcs Zoltán haladéktalan szabadon bocsátását! Törvénytelen fogvatartásuk híven tükrözi az erdélyi magyarság és székelység közösségi diszkrimináción alapuló jogfosztását.

A közösségi önrendelkezés elismerésével és elveinek megfelelően követeljük a fennálló jogsérelmeink orvoslását az úzvölgyi katonai temető esetében, valamint magyar anyanyelvünk és nemzeti jelképeink használata tekintetében.

Követeljük a magyar nyelvű oktatásnak az óvodától az egyetemig terjedő maradéktalan biztosítását, a magyar oktatásügyi autonómiát! Ennek megfelelően követeljük a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem eredeti formájában való helyreállítását, a Trianon óta elkobzott iskoláink visszaadását és helyreállítását.

Követeljük a romániai csángómagyarok nemzeti azonossághoz való jogának a törvény általi, intézményes biztosítását.

Kezdeményezzük egy országos magyar-román kerekasztal összehívását, a demokratikus képviselet és párbeszéd elve alapján. Az EMNT az erdélyi román közösségben partnereket keres arra, hogy Erdélyt közösen erősítse regionális identitásában, és együtt fogalmazzák meg az ország regionalizációjára vonatkozó – gazdaságilag a régiót jobb helyzetbe hozó – közös jövőképünket.

Mindezek megvalósítása céljából elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a magyar politikai pártok és szervezetek, a polgári és az egyházi közélet szereplőinek új alapokra helyezett, teljes összefogását. Ennek megvalósítása céljából széles körű társadalmi párbeszédet kezdeményezünk.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a következő időszakban cselekvő módon járul hozzá a Székely Nemzeti Tanács által elindított, a történelmi régiókra vonatkozó európai polgári kezdeményezéshez szükséges aláírások összegyűjtésében.

Az EMNT példamutatónak tartja Magyarország szabadságának, függetlenségének és nemzeti önrendelkezésének a kivívását és fenntartását. Magyarország és Románia európai unióbeli viszonyrendszerének keretei között az erdélyi magyar nemzeti közösség számára is a közösségi önrendelkezés által megvalósítható szabadság útját tartjuk követendőnek.

Az EMNT Küldöttgyűlése tiltakozik a Spanyolország legfelső bírósága által hozott ítéletek ellen, mely által a katalán függetlenségpárti vezetőkre drasztikus időtartamú börtönbüntetéseket róttak ki. Az EMNT küldöttgyűlése a katalánokat ért hatósági erőszakot elítéli, és sürgeti az európai uniós intézmények vezetőit, hogy érdemben tárgyaljanak a számbelileg kisebbségben élő őshonos nemzeti közösségek helyzetéről. Mindezekkel együtt visszautasítja a katalán függetlenségi és a székely autonómiatörekvések manipulatív szándékkal való összemosását.

A temesvári népfelkelés harmincadik évfordulóján az EMNT továbbra is ragaszkodik azon politikai alapelvéhez, miszerint közösségi önrendelkezésünk egyedülálló fontosságú ügy – egyben létjogosultságunk legfőbb értelme és tartalma. Harminc év után is következetesen valljuk: csak az jelenthet számunkra hosszú távú megoldást, tényleges felemelkedést, hogyha valóban sikerül kezünkbe vennünk a sorsunkat, és közös jövőnket ekképpen alakítanunk.

 

Csíkszereda, 2019. október 26.


Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Küldöttgyűlése


Hírdetés