Betegségére hivatkozva visszavonult a közélettől Mihály király, volt román uralkodó

A kom­mu­nis­ták ál­tal el­űzött ki­rá­lyi csa­lád a két­ez­res évek­ben köl­tö­zött vissza Romániába
Fotó: www.familiaregala.ro


2016. március 3. csütörtök, 09:00 perc   

Súlyos be­teg­sé­gé­re hi­vat­koz­va vissza­vo­nult a köz­élet­től Mihály ki­rály, Románia volt ural­ko­dó­ja – je­len­tet­te be szer­dán a ro­mán mé­dia szá­má­ra el­kül­dött vi­de­ó­üze­net­ben Andrew Popper, a ki­rá­lyi ta­nács egyik tag­ja.

A 94 éves Mihály ki­rály, a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú utol­só még élet­ben lé­vő volt ál­lam­fő­je egy mű­té­ti be­avat­ko­zá­son esett át, je­len­leg sváj­ci re­zi­den­ci­á­ja kö­ze­lé­ben, egy mor­ges-i kli­ni­kán ápol­ják. A köz­le­mény sze­rint a ro­mán ki­rá­lyi ház fe­je leu­ké­mi­á­ban szen­ved és lá­nyát, Margit trón­örö­kös her­ceg­nőt bíz­ta meg az­zal, hogy a „ko­ro­na őre­ként" kép­vi­sel­je őt azo­kon a ren­dez­vé­nye­ken, ame­lye­ket az idén a di­nasz­tia és a mo­dern ro­mán ál­lam meg­ala­pí­tá­sá­nak 150. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból szer­vez­nek.

Mihály ki­rály, utol­já­ra 2014 ok­tó­be­ré­ben, 93. szü­le­tés­nap­ján mu­tat­ko­zott a nyil­vá­nos­ság előtt. Bár ko­ráb­ban sem volt ak­tív sze­rep­lő­je a ro­mán köz­élet­nek, nagy tisz­te­let­nek ör­vend az or­szág­ban, és sze­mé­lyes te­kin­té­lye is hoz­zá­já­rult ah­hoz, hogy a ki­rály­ság esz­mé­je az utób­bi év­ti­zed­ben egy­re nép­sze­rűb­bé vált Romániában.

Mihály ki­rály a Hohenzollern-családból va­ló II. Károly ki­rály fia: gyer­mek­ként 1927 és 1930 kö­zött, majd 1940 és 1947 kö­zött volt Románia ural­ko­dó­ja. Fontos sze­re­pet ját­szott az 1944. au­gusz­tus 23-i for­du­lat­ban, ami­kor a már had­szín­tér­ré vált Románia sza­kí­tott ad­di­gi szö­vet­sé­ge­se­i­vel, a ten­gely­ha­tal­mak­kal, és az an­ti­fa­sisz­ta ko­a­lí­ció ol­da­lá­ra állt át. A kom­mu­nis­ták ál­tal el­űzött ki­rá­lyi csa­lád a két­ez­res évek­ben köl­tö­zött vissza Romániába, mi­u­tán vissza­szol­gál­tat­ták ál­la­mo­sí­tott in­gat­la­na­ik je­len­tős ré­szét.

Tavaly Romániában is­mét nem­ze­ti ün­nep­pé nyil­vá­ní­tot­ták má­jus 10-ét, a ro­mán ki­rály­ság meg­ala­ku­lá­sá­nak és az or­szág 1877-ben ki­ki­ál­tott füg­get­len­sé­gé­nek nap­ját. Május ti­ze­di­ke egy­szer­re há­rom, a ki­rály­ság­hoz kö­tő­dő tör­té­nel­mi pil­la­na­tot jel­ké­pez: az egye­sült ro­mán fe­je­de­lem­sé­gek trón­já­ra meg­hí­vott Hohenzollern di­nasz­tia ural­má­nak kez­de­tét (1866), a Török Birodalommal szem­be­ni füg­get­len­ség ki­ki­ál­tá­sát (1877) és a Román Királyság meg­ala­ku­lá­sát (1881) Első Károly meg­ko­ro­ná­zá­sa ré­vén.

MTI


Kapcsolódó cikkek | Hírek
porno ankara tercume
Samsun Escort istanbul escort lida lida hacklink webmaster forumu